Zásady spracovania a uschovania osobných údajov


I. Základné ustanovenia
1. Spoločnosť ZARAZ s.r.o., so sídlom: Záhradná 662/23, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 45 601 593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18562/S spracúva osobné údaje podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) a podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

2. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, bydlisko, adresa doručenia, telefón a e-mail.

II. Zdroje osobných údajov a zákonný dôvod ich spracovania:
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov, ktoré mu poskytnutú zákazníci pri objednávke služby, pri vyjadrení predbežného záujmu o službu, pri poskytovaní telefonickej, alebo e-mailovej podpory za nasledovným účelom:

a) za účelom dodania služby podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa, telefón, e-mail, dátum narodenia, pohlavie

b) za účelom ďalšieho spracovávania osobných údajov podľa § 7 Zákona – na základe výslovného súhlasu zákazníka registrácii na newsletter alebo pri administrácii účtu, pre učely vytvorenia štatistík.
Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie

c) za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – oprávnený záujem, ktorý sa vzťahuje na obchodné oznámenia pre všetkých zákazníkov, napríklad informácia o zmene obchodného mena, adresy prevádzky, o zavedení vernostného programu.
Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

d) za účelom plnenia našich zákonných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej moci podľa § 13 ods. 1 písm. c) GDPR. Na tento účel budeme spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie

III. Doba uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v zmysle § 13 ods. 1. písm. f Zákona a to na dobu nevyhnutnú podľa § 35 ods. 3 písm. b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ v zmysle § 22 ods. 2 Zákona osobné údaje vymaže.

IV. Sprostredkovatelia a príjemcovia pri spracovaní osobných údajov
1. Sprostredkovateľom povereným pri spracovaní osobných údajov je dodávateľ prevádzkujúci aplikáciu ZARAZapp a spravujúci databázu.

2. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné subjekty:
a) dodávateľ prevádzkujúci e-mail marketingovú službu, ktorý spracováva a uchováva pre tento účel e-mailovú adresu zákazníka.
b) dodávateľ spravujúci Aplikáciu, ktorý spracováva email, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia
b) Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná správa, ostatné orgány verejnej moci, ak poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek prevádzkovateľa

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a uschovaním osobných údajov
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 ods. 1,
b) právo na opravu osobných údajov v zmysle § 22,
c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24,
e) právo na prednosť osobných údajov podľa § 26,
f) právo namietať spracovávanie osobných údajov v zmysle § 27.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Neoznačením kolónky na spracúvanie osobných údajov nebude možné spracovanie objednávky, nakoľko pre spracovanie objednávky sú potrebné osobné údaje a na ich spracovanie je potrebný súhlas dotknutej osoby v zmysle Zákona.

2. S podmienkami spracovania osobných údajov za účelom priameho marketingu na základe výslovného súhlasu zákazníka súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov vo formulári na objednávku, pri registrácii na newsletter, alebo pri administrácii účtu. Aktivovaním súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť, a to v zmysle noviel Zákona.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2021